HOSE: Quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho Tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phô Hồ Chí Minh

28/02/2019 16:51

Ngày 27/02/2019, Sở GDCK TP.HCM đã có Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM quy định về điều kiện và mức giá dịch vụ giao dịch áp dụng cho Tổ chức tạo lập thị trường quỹ hoán đổi danh mục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hô Chí Minh như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):