HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý I/2019 (được áp dụng từ ngày 07/03/2019)

07/03/2019 09:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý I/2019 như sau: