HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu CRE, CRC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

08/03/2019 08:57

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu CRE, CRC ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau: