Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Lilama 69-1 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

08/03/2019 16:54

Ngày đấu giá: 08/03/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 69-1
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.136.430 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 31.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 750.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 750.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 530.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 220.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 31.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 31.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 31.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 31.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 31.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 750.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 23.850.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/03/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/03/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019