HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

08/03/2019 17:58

Căn cứ theo Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  21 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   19 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    9.455.500 CP

Cá nhân trong nước:     2.045.000 CP
Cá nhân nước ngoài:                   0 CP
Tổ chức trong nước:     7.410.500 CP
Tổ chức nước ngoài:                   0 CP