HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

14/03/2019 17:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên được tổ chức vào ngày 14/03/2019 như sau: