HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

25/03/2019 13:56

Căn cứ theo Quyết định số 50/QĐ-SGDHCM ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    6.257.100 CP

Cá nhân trong nước: 6.257.100 CP
Cá nhân nước ngoài:               0 CP
Tổ chức trong nước:               0 CP
Tổ chức nước ngoài:               0 CP