Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của CTCP Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu

25/03/2019 16:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của CTCP Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Truyền thông nghe nhìn Hà Nội
  3. Địa chỉ: Số 26 phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 31.520.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.848.000 quyền mua
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                                  Cá nhân: 3 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.244.000 quyền mua

                Trong đó: Tổ chức: 1.848.000 quyền mua           Cá nhân: 4.396.000  quyền mua

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2019