HOSE: Nhắc nhở chậm nộp Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ 01/01/2018 – 31/12/2018 (lần 2)

26/03/2019 10:46

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm nộp Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty kỳ 01/01/2018 – 31/12/2018 (lần 2) đến Quý Công ty Niêm yết (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):