HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

27/03/2019 14:40

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng được tổ chức vào ngày 26/03/2019 như sau: