Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành

27/03/2019 16:09

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành vào ngày 01/04/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/03/2019) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành ban hành kèm theo Quyết định 112/QĐ-SGDHN ngày 04/03/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Ban quản lý Nhà máy nước thị trấn Yên Thành vào ngày 01/04/2019.