Thông báo kết quả đấu giá bán quyền mua cổ phần Công ty CP Truyền thông nghe nhìn Hà Nội do UBND TP. Hà Nội sở hữu

28/03/2019 16:11

Ngày đấu giá: 28/03/2019
Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Truyền thông nghe nhìn Hà Nội
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 1.848.000 quyền mua
Giá khởi điểm: 700 đồng/ quyền mua
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng quyền mua đăng ký mua: 6.244.000 quyền mua
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.244.000 quyền mua
Khối lượng đặt cao nhất: 1.848.000 quyền mua
Khối lượng đặt thấp nhất: 700.000 quyền mua
Giá đặt mua cao nhất: 11.200 đồng/ quyền mua
Giá đặt mua thấp nhất: 2.300 đồng/ quyền mua
Giá đấu thành công cao nhất: 11.200 đồng/ quyền mua
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.200 đồng/ quyền mua
Giá đấu thành công bình quân: 11.200 đồng/ quyền mua
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng quyền mua bán được: 1.848.000 quyền mua
+ Số lượng quyền mua trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 quyền mua
Tổng giá trị quyền mua bán được: 20.697.600.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 29/03/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/04/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 04/04/2019