HOSE: Loại LAF khỏi chỉ số VNX AllShare

28/03/2019 09:45

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu LAF thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: LAF (Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An).

–   Lý do: Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 479/TB-SGDHCM ngày 27/03/2019 của SGDCK TP.HCM

–   Ngày hiệu lực: 03/04/2019.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

95,67%

VNM

87,79%