SeABank: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

30/03/2019 09:21

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) trân trọng kính mới Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:

– Thông báo mời họp tại đây .

– Chương trình họp: tại đây 

– Ủy quyền tham dư họp tai đây

– Tài liệu họp phần 1 tại đây, phần 2 tại đây, phần 3 tại đây .

– Dự thảo điều lệ ĐHCĐ 2019 tại đây .

– Dự thảo quy chế quản trị nội bộ tại đây

– Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát tại đây.

– Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT tại đây

– Thẻ biểu quyết tại đây. 

Trân trọng.