Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu

29/03/2019 16:53

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Cấp nước Thanh Hóa
  3. Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  4. Vốn điều lệ thực góp: 329.954.110.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi tư triệu một trăm mười nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.050.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 16 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 15 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 117.215.100 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 11.050.000 CP         Cá nhân: 106.165.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/04/2019