Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

04/03/2019 17:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt như sau:

  1. Tổ chức sở hữu chứng khoán: Tổng công ty Du lịch Hà Nội  
  2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt
  3. Địa chỉ: Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  4. Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng
  5. Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 4.025.196 quyền mua (mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần)
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cổ phần: 2 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.025.296 quyền mua

                Trong đó: Tổ chức: 0 quyền mua            Cá nhân: 4.025.296 quyền mua

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2019