Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 69-1

05/03/2019 15:04

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 69-1 như sau:

  1. Tổ chức sở hữu chứng khoán: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP 
  2. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Lilama 69-1
  3. Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  4. Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.136.430 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 750.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 750.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2019