Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Cơ khí Tuyên Quang

03/04/2019 16:40

Đơn vị tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cơ khí Tuyên Quang xin thông báo kết quả của phiên đấu giá ngày 03/04/2019 như sau:
1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 02 người
• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 62.888 cổ phần
3. Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hơp lệ: 02 phiếu
4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 62.888 cổ phần
5. Giá đặt mua cao nhất : 16.600 đồng/cổ phần
6. Giá đặt mua thấp nhất : 16.500 đồng/cổ phần
7. Giá đấu thành công cao nhất : 16.600 đồng/cổ phần
8. Giá đấu thành công thấp nhất: 16.600 đồng/cổ phần
9. Giá đấu thành công bình quân: 16.600 đồng/cổ phần
10. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
• Cá nhân trong nước : 01 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
11. Tổng số cổ phần trúng đấu giá: 31.444 cổ phần
12. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 521.970.400 đồng
13. Thời gian thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá là: Muộn nhất tới ngày 10/04/2019
14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Muộn nhất tới ngày 12/04/2019