Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Thanh Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa sở hữu

04/04/2019 13:52

Ngày đấu giá: 03/04/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.050.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 16 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 15 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 117.215.100 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 16 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 117.215.100 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 11.050.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 30.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 51.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 51.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 24.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 33.095 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 11.050.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 365.696.200.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 10/04/2019