HOSE: Thay đổi thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index

10/04/2019 16:19

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, SGDCK TP.HCM và SGDCK HN công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PXT thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: PXT (CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí).

–    Lý do: Cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí bị chuyển sang diện kiểm soát theo Thông báo số 546/TB-SGDHCM ngày 09/04/2019 của SGDCK TP.HCM.

–    Ngày hiệu lực: 17/04/2019.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

89.12%

VIC

97.10%