Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu

16/04/2019 17:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
  3. Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ thực góp: 3.080.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.121.635 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30.361.400 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 30.361.400 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2019