HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

10/04/2019 16:48

Lúc 16h00 ngày 05/04/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/03/2019 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.