Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT/DCP2

25/04/2019 09:07

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (“DCP” hay “Chương trình”) được Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”).

DCP là chương trình nòng cốt nằm trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD, được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết cho HĐQT.

Chương trình này sẽ giúp người tham dự phát triển kỹ năng thành viên HĐQT và đẩy mạnh hơn nữa tính chuyên nghiệp, tăng cường hiểu biết về những nội dung chính và thực hành tốt trong quản trị công ty. Chương trình năng động và được công nhận rộng rãi này sẽ trang bị cho người tham dự kiến thức toàn diện về trách nhiệm của thành viên HĐQT và ban điều hành. Khi hoàn thành thành công phần kiểm tra của chương trình DCP, người tham dự sẽ được nhận chứng chỉ DCP do VIOD cấp.

Thời gian: 9-11 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội