Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

23/04/2019 16:59

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
  2. Địa chỉ:  Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 151.113.720.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.964.471 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

                      Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 11 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 31.800 cổ phần

                      Trong đó: Tổ chức: 0 CP             Cá nhân: 31.800 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019