Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

26/04/2019 17:04

Ngày đấu giá: 26/04/2019
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 20 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 19 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.985.010 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 20 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 7.985.010 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.343.505 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 70.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 60.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 25.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 60.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 52.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 57.451 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 4 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.343.505 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 77.185.610.500 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019