HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

26/04/2019 17:06

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu được tổ chức vào ngày 26/04/2019 như sau: