HOSE: Thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital

02/05/2019 16:43

Ngày 26/4/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đang xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đối với Công ty theo quy định.