HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ HVN

08/05/2019 08:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: