HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

14/05/2019 17:59

Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá chào bán cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá chào bán cổ phần ra công chúng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  11 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   04 NĐT
Tổ chức nước ngoài:   05 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    8.750.000 CP

Cá nhân trong nước:        140.000 CP
Cá nhân nước ngoài:                   0 CP
Tổ chức trong nước:     4.210.000 CP
Tổ chức nước ngoài:     4.400.000 CP