Công bố thông tin bổ sung đấu giá cả lô cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu

17/05/2019 16:34

CÔNG BỐ  THÔNG TIN BỔ SUNG

ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Căn cứ quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 08/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chứ vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), công văn số 856/ĐTKDV-ĐT4 ngày 16/05/2019 của SCIC về việc sửa đổi nội dung công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP In khoa học kỹ thuật, chúng tôi xin công bố thông tin bổ sung về việc sửa đổi, bổ sung nội dung bản Công bố thông tin bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật như sau:

  1. Khoản 1 Điều IV sửa đổi thành:

“Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 0703            Fax: (84-24) 6278 0136

Ông Nguyễn Chí Thành                   Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu SCIC cung cấp trong Bản Công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.”

  1. Bỏ Khoản 15 Điều VIII.

Thông tin sửa đổi, bổ sung nêu trên được công bố tại các website của SCIC, IKH, Asean Securities. Nhà đầu tư tham gia đấu giá cả lô cần nghiên cứu nội dung bản Công bố thông tin, Quy chế và các tài liệu liên quan khác trên website: www.scic.vn; www.inkhkt.vn; www.aseansc.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

 

File đính kèm