HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

20/05/2019 16:54

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào ngày 20/05/2019 như sau: