HOSE: Loại HLG khỏi rổ chỉ số VNX AllShare

21/05/2019 10:38

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, SGDCK TP.HCM và SGDCK HN công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HLG thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–   Cổ phiếu bị loại bỏ: HLG (CTCP Tập đoàn Hoàng Long).

–   Lý do: Cổ phiếu HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Long bị chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt theo Thông báo số 733/TB-SGDHCM ngày 20/05/2019 của SGDCK TP.HCM.

–   Ngày hiệu lực: 27/05/2019.

–   Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

98,63%

VNM

92,69%