HOSE: Công bố thông tin bổ sung đấu giá cổ phần của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

24/05/2019 17:24

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại (6%) năm 2018 như sau: