Thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu

27/05/2019 16:27

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật kết thúc vào hồi 16h00’ ngày 27 tháng 05 năm 2019, Asean Securities xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 0 0
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 0 0

Căn cứ quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật, phiên đấu giá cả lô bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật là không đủ điều kiện tổ chức.

Trân trọng thông báo./.