HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong tháng 4/2019 (được áp dụng từ ngày 29/05/2019)

29/05/2019 10:11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong tháng 4/2019 như sau: