HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong tháng 4/2019 (được áp dụng từ ngày 23/05/2019)

29/05/2019 10:08

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ tháng 04.2019 như sau: