HOSE: Thông báo hủy hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

29/05/2019 14:50

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):