HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

30/05/2019 14:52

Căn cứ theo Quyết định số 170/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 05 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  03 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:   01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    4.209.800 cổ phần

Cá nhân trong nước: 2.812.200 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước: 1.397.600 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần