Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long

03/06/2019 14:51

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long vào ngày 11/06/2019. Tuy nhiên, ngày 29/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 628/ĐHHHVN của Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, theo đó, đến hết thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư vào ngày 24/05/2019 không có hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long ban hành kèm theo Quyết định 260/QĐ-SGDHN ngày 13/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán phần vốn góp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long vào ngày 11/06/2019.