HOSE: Loại SDD khỏi rổ chỉ số VNX AllShare

03/06/2019 16:21

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, SGDCK TP.HCM và SGDCK HN công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SDD thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: SDD (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà)

–    Lý do: Cổ phiếu SDD của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà bị hủy niêm yết theo Thông báo số 474/TB-SGDHN ngày 06/05/2019 của SGDCK HN.

–    Ngày hiệu lực: 04/06/2019.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

98,81 %

VNM

96,15 %