HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

05/06/2019 14:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tổ chức vào ngày 04/06/2019 như sau: