Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh

18/06/2019 15:58

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua chào bán cạnh tranh của cá nhân Nguyễn Thị Thanh Hà như sau: