Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

19/06/2019 11:47

Ngày đấu giá: 18/06/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.033.512 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.700 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.894 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 21.410.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/06/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019