Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

20/06/2019 10:42

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 25/06/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 18/06/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-SGDHN ngày 28/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu vào ngày 25/06/2019.