HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

20/06/2019 10:43

Lúc 16h00 ngày 18/6/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế ban hành kèm Quyết định số 186/QĐ-SGDHCM ngày 29/5/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.