Thông báo về việc tạm dừng đấu giá bán cổ phần của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

21/06/2019 17:36

Ngày 20/6/2019, SGDCK Hà Nội nhận được công văn số 1515/CV-BĐMPTDN ngày 20/6/2019 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình về việc tạm dừng bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình. SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn./.

File đính kèm