HOSE: Họp báo chuyên đề “Triển khai giao dịch Chứng quyền có bảo đảm” tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

24/06/2019 15:18

Ngày 24/06/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức buổi Họp báo chuyên đề “Triển khai giao dịch Chứng quyền có bảo đảm” (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).