Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

25/06/2019 16:07

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật kết thúc vào hồi 16h00’ ngày 25 tháng 06 năm 2019, Asean Securities xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 0 0
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 0 0

Căn cứ quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật, phiên chào bán cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật là không đủ điều kiện tổ chức.

Trân trọng thông báo./.