HOSE: Thư mời Tập huấn: “Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch: vai trò của Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững”

25/06/2019 13:52

Trải qua hành trình 3 năm (2016-2018), Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam đã tạo ra sự lan tỏa, khích lệ rất lớn đối với cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề Quản trị công ty theo định hướng PTBV (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)