HOSE: Thông báo nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

28/06/2019 13:25

Ngày 27/06/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đang xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đối với Công ty theo quy định.